Toldy Key Size

 

W, in/cm L, in/cm H, in/cm Weight, oz/g
Toldy Key 1.26 / 3.2 2.13 / 5.4 0.16 / 0.4 0.26 / 7.35